Gwobrau Tir na n-Og 2010

Welsh Books Council

Gwobrau Tir na n-Og 2010 - 22 Chwefror 2010

Cyflwynir y gwobrau’n flynyddol gan y Cyngor Llyfrau i anrhydeddu gwaith awduron ac arlunwyr llyfrau plant mewn tri chategori, sef categori cynradd Cymraeg, categori uwchradd Cymraeg a llyfr Saesneg gorau’r flwyddyn. Noddir y gwobrau gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a’r Cyngor Llyfrau.

Dyma’r teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og eleni:

Categori Cynradd Cymraeg

Dathlu Tywysogion Cymru – Elin Meek (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfrol liw-llawn, gynhwysfawr yn cyflwyno hanes, dyddiadau a dathliadau, traddodiadau a chwedlau, cerddi a gweithgareddau yn ymwneud â Thywysogion Cymru.

Siocled Poeth a Marshmalos – Caryl Parry Jones (Gomer)

Casgliad hwyliog o gerddi amrywiol yn seiliedig ar flwyddyn Caryl Parry Jones fel Bardd Plant Cymru 2007–2008. Ceir cerddi am greaduriaid rhyfedd, ysbrydion, plant bach direidus, geiriau gwallgof a chyflythrennu cracyrs.

Trwy’r Tonnau – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

Nofel fywiog a byrlymus sy’n ddilyniant i Trwy’r Darlun. Ynddi ceir stori gyffrous wrth i Cledwyn a Siân fynd ar antur arall i wlad hudol Curig, sy’n llawn creaduriaid gwahanol.

Cyfrol afaelgar yn cynnwys neges foesol, oesol, fydd yn sicr o apelio at ddarllenwyr 9–13 oed.

Categori Uwchradd Cymraeg

Aderyn Brau – Mared Llwyd (Y Lolfa)

Nofel am ferch sy’n ceisio ymdopi â thorpriodas ei rhieni a’r problemau a’i hwynebai yn sgil hynny.

Mae byd Megan yn cael ei droi ben i waered pan mae hi a’i mam yn gorfod symud o’r pentref i fyw gyda’i mam-gu yn Abertawe.

Codi Bwganod – Rhiannon Wyn         (Y Lolfa)

Nofel yn cynnwys y digrif a’r difrif, y tristwch a’r anhygoel. Dyw Erin, prif gymeriad y nofel, ddim eisiau symud i Blas Ceirios – tŷ a esgorodd ar ffrwyth llafur blynyddoedd o waith adnewyddu ar ran ei mam. Mae mam Erin a Robin Rici yn dod yn ffrindiau agos ond ni wyddant fod gan Erin ffrind hefyd – ysbryd cyfeillgar.

Yani, Mari Stevens (Y Lolfa)  

Mae rhieni Gwawr wedi gwahanu ac mae ei thad bellach wedi ymgartrefu yn Awstralia, lle cafodd ei fagu. Mae Gwawr yn treulio cyfnod y Nadolig yno gydag ef a’i deulu a daw i wybod mwy am gefndir Aborijini ei thad.


Llyfr Saesneg Gorau’r Flwyddyn

The Black Chair – Phil Carradice (Pont Books)

Nofel yn seiliedig ar hanes dramatig y bardd Hedd Wyn, a enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1917 ac yntau wedi’i ladd yn y Rhyfel Mawr. Wedi’i glwyfo ar faes y gad, daw Danny adref i Gymru at Angharad. Ond rhaid iddo gyflawni ei addewid i’w ffrind; rhaid iddo fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw.

Dear Mr Author – Paul Manship (Pont Books)

Mae Sam Willoughby, bachgen un ar ddeg mlwydd oed, yn ceisio cael rheolaeth ar bethau, ond mae’n ofni mai awdur anhysbys fydd yn cael y gair olaf. Mae Sam yn hoff o chwarae pêl-droed ac ysgrifennu, ond buan iawn y daw i sylweddoli ei fod yn perfformio sgript awdur arall ac yn dawnsio i gerddoriaeth rhywun arall. Beth all e ei wneud i adfer y sefyllfa?

Nelson to the Rescue – Simon Weston (Pont Books)

Dilyniant i A Nod from Nelson. Pan ddywed Rhodri a Rhys fod nodyn ar oergell Mike y Llaeth â’r geiriau ‘Tywysog Cymru, MBE’, mae Nelson a’r anifeiliaid eraill yn tybio bod Mike yn mynd i gael ei anrhydeddu gan y Frenhines! Mae Nelson yn cwrdd â’r Tywysog Siarl, yn cael bod ar y teledu, ac yn cael ei drawsnewid. Ond ble mae Rhodri a Rhys?

Roberto’s War – Alan Lambert (Pont Books)

Nofel yn sôn am effeithiau’r Ail Ryfel Byd ar Robert a’i ffrindiau. Mae eu bywyd hamddenol yn newid pan ddaw’r efaciwîs. 

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion, ddydd Iau, 3 Mehefin, ac enw enillydd y wobr Saesneg yn cael ei gyhoeddi yng nghynhadledd CILIP Cymru yn Llandrindod ddydd Iau, 13 Mai.

Dywedodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau, ‘Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o safon arbennig llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld nofelwyr ifanc a newydd yn dod i’r brig.’

Nol i'r Rhestr Newyddion