Grantiau i Gylchgronau Cymraeg

Welsh Books Council

Grantiau i Gylchgronau Cymraeg - 02 Rhagfyr 2008

Ceir cystadleuaeth agored am gefnogaeth bob tair blynedd a derbyniodd y Cyngor nifer o geisiadau newydd eleni, naill ai am deitlau sy'n ymddangos eisoes ond heb dderbyn nawdd hyd yn hyn, neu mewn rhai achosion ar gyfer teitlau cwbl newydd.

Yn ôl Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas, roedd safon ac amrywiaeth y ceisiadau yn galonogol iawn ac yn dangos cryn ymroddiad ar ran cyhoeddwyr y cylchgronau.

Roedd y gwaith o gloriannu'r ceisiadau yn nwylo Panel Grantiau Cyhoeddi'r Cyngor Llyfrau, dan gadeiryddiaeth Mr Gareth Davies Jones, ac roedd y dasg yn arbennig o anodd eleni gan y byddai cwrdd â phob gofyn a fynegwyd yn y ceisiadau yn hawlio 65% yn fwy o arian nag a oedd ar gael, tra bod y Grant Cyhoeddi yn gyfan wedi sefyll yn ei unfan.

>Bu cystadleuaeth arbennig o frwd ym maes materion cyfoes gyda chais am fisolyn newydd gan gwmni'r Lolfa yn hawlio ystyriaeth ochr yn ochr â'r ddarpariaeth bresennol.

Bydd grant Barn yn cael ei adnewyddu am flwyddyn a bydd Y Lolfa yn derbyn grant o £5,000 i baratoi rhifyn enghreifftiol cyflawn o Sylw, y misolyn newydd arfaethedig, ar gyfer ystyriaeth bellach.

Dywedodd Cadeirydd y Panel Grantiau, Gareth Davies Jones: 'Gyda dau gais cryf yn cystadlu â'i gilydd, barn unfrydol y Panel oedd bod raid pwyso a mesur y deunydd gorffenedig yn achos y naill gylchgrawn a'r llall a dod i benderfyniad ar ddiwedd proses drylwyr a amlinellir yn y llythyrau cynnig i'r ddau gyhoeddwr. Fel rhan o'r broses, bwriedir cael adborth gan ddarllenwyr a defnyddwyr. Ar ddiwedd y broses hon, cynigir grant i un misolyn ym maes materion cyfoes'.

Nol i'r Rhestr Newyddion